0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.04.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.04.2022.
23.811.106,95
Стање предходног дана:
22.925.283,81
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.305.833,34
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
288.764,69
Остале исплате:
131.245,51
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
420.010,20
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
420.010,20
ИНФИНИТИ
409.075,20
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
10.935,00