0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.05.2022.
20.117.658,93
Стање предходног дана:
20.633.289,07
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
5.118,19
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
423.225,87
Остале исплате:
97.522,46
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
520.748,33
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
520.748,33
ГУМИФИКС
15.300,00
ЗЗЈЗ
12.130,00
НЕША-КОМП
10.100,00
Е.С.
24.983,00
ФИТ-АУТО
7.050,00
ДЕМ
33.540,00
ГРАФОПАК
3.850,00
РЕМОНДИС
13.500,00
ЕВА 71
13.000,00
Ф.Ц.Ц.
1.356,15
МЕСЕР
483,60
ЛАФАНТАНА
3.331,18
ЗОМА 021
50.661,60
ХЕЛЕНА-ГРАФ
193.876,90
АДОК
36.300,00
ПРИЗМА
30.000,00
816,00
ДОМ ЗДРАВЉА
16.230,00
САФЕТИ-ВЕЈ
54.240,00