0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.07.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.07.2021.
24.993.474,59
Стање предходног дана:
25.661.875,25
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
151.155,35
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
695.516,67
Остале исплате:
107.749,34
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
16.290,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
760.666,01
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
760.666,01
Комерцсервис продукт
105.357,00
Селекта
225.916,02
Којчић
316.588,60
АС-Станковић
66.148,39
Натура
46.656,00
Матeријални и остали трошкови:
16.290,00
Неша комп
15.000,00
Жана Луг
1.950,00
2Д софт
27.600,00
Зома 021
14.340,00