0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.08.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.08.2020.
19.565.177,14
Стање предходног дана:
18.925.177,14
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.205.413,17
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
565.413,17
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
555.413,17
Матeријални и остали трошкови:
10.000,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
555.413,17
Електропривреда србије
555.413,17
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
10.000,00
ЈП ПТТ
10.000.00