0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.10.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.10.2021.
21.887.273,42
Стање предходног дана:
20.214.654,32
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.132.912,03
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
314.890,26
Остале исплате:
145.402,67
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
381.048,16
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
79.244,77
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
79.244,77
Вега
24.597,41
Софарма
5.821,92
Феникс
36.835,26
Фармалогист
4.814.00
Адок
7.176,18
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
381.048,16
Инфинити
265.448,16
Инфолаб
78.000,00
2Д софт
27.600,00
Студиосевен
10.000,00