0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.10.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.10.2022.
22.499.341,96
Стање предходног дана:
22.899.470,61
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
400.128,65
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
400.128,65
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
400.128,65
АМАКС
107.597.40
КЊАЗ МИЛОШ
42.840,00
СЕЛЕКТА
126.711,00
СЕНТА ПРОМЕТ
6.445,80
КОМЕРЦСЕРВИС
47.619,45
ДОН-ДОН
68.915,00
Матeријални и остали трошкови: