0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.11.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.11.2021.
18.799.110,31
Стање предходног дана:
17.616.519,69
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.684.332,36
Остали приливи:
1743,40
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
221.199,05
Остале исплате:
282.286,09
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
107.275,51
Матeријални и остали трошкови:
117.556,41
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
274.825,22
Санитетски и медицински материјал:
3.828,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
274.825,22
ИНФАРМ
126.053,40
АДОК
3.900,82
ФАРМАЛОГИСТ
9.283,07
СОФАРМА
9.601,90
ФЕНИКС ФАРМ
97.169,05
ВЕГА
28.816,98
Санитетски и медицински материјал:
3.828,00
ИНФАРМ
3.828, 00
Енeргeнти:
107.275,51
ЕУРО ПЕТРОЛ
50.089,81
ЕПС
54.243,70
СРБИЈАГАС
2.942,00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
117.556,41
ТЕКИНГ ВЕЛЕТЕКС
50.000,00
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
ПРИЗМА
18.000,00
ЛА ФАНТАНА
3.326,46
ЈОВИШТЕ
35.229,95
ЈП ПТТ
1.000,00