0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.01.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.01.2021.
25.716.132,66
Стање предходног дана:
25.066.242,66
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.734.311,74
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.084.421,74
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
598.877,47
Матeријални и остали трошкови:
110,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.485.434,27
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.485.434,27
Инфарм
1.307.736,21
Феникс фарм
120.826,02
Фармалогист
56.872,04
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
598.877,47
Електропривреда
598.877,47
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
110,00
Управа за трезор
110,00