0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.01.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.01.2022.
25.005.653,17
Стање предходног дана:
25.021.148,77
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.640.864,93
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.640.864,93
Остале исплате:
15.495,60
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
15.495,60
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.640.864,93
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.640.864,93
ФЕНИКС ФАРМА
112.184,36
СОФАРМА
114.858,87
ИНФАРМ
1.305.002,16
ВЕГА
108.819,54
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
15.495,60