0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.07.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.07.2021.
24.580.309,85
Стање предходног дана:
24.993.474,59
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
583.584,27
Остали приливи:
45.987,40
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
976.298,84
Остале исплате:
66.437,57
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
629.377,62
Матeријални и остали трошкови:
307.996,79
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
105.362,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
105.362,00
Синофарм
82.934,00
Глобалмедик
22.428,00
Енeргeнти:
629.377,62
ЕПС Снабдевање
583.584,27
Еуро петрол
45.793,35
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
307.996,79
Инфинити професионал
271.749,60
Теленор
11.660,32
Телеком
9.936,70
СББ
3.400,17
Дом здравља Нови Кнежевац
900,00
Дом здравља Кањижа
2.500,00
Аутосервис Радич
7.850,00