0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.09.2019.
26.510.937,34
Стање предходног дана:
24.501.720,43
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.083.31745
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
74.100,54
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
40.066,42
Матeријални и остали трошкови:
7.800,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
26.234,12
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
26.234,12
Вега
26.234,12
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
40.066,42
Радун Авиа
40.066,42
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
7.800,00
Бела вила
7.800,00