0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.10.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.10.2021.
21.987.154,30
Стање предходног дана:
21.887.273,42
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
950.883,16
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
726.283,03
Остале исплате:
124.719,25
Извршена плаћања
Плате:
24.995,36
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
49.511,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
776.495,92
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
776.495,92
Селекта
264.989,07
Комерцсервис
89.149,20
Којчић
316.013,65
Лафантана
106.344,00
Матeријални и остали трошкови:
49.511,00
ЈП ПТТ
300,00
Теленор
1.026,00
Неша комп
15.000,00
Дом здравлја
1.140,00
Ибреа
29.100,00
Панон електроник
2.945,00