0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 06.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
06.12.2021.
13.076.591,13
Стање предходног дана:
13.429.055,33
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
275.980,12
Остале исплате:
76.484,08
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
352.464,20
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
352.464,20
ИНФИНИТИ
321.964,20
ЈП ПТТ
500,00
МЕТАЛМАНИА
30.000,00