0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.02.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.02.2020.
17.303.848,20
Стање предходног дана:
17.462.210,46
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.226,94
Остале исплате:
149.135,32
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
92.867,36
Матeријални и остали трошкови:
9.226,94
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
239,34
Лекови у ЗУ:
56.028,62
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
56.028,62
Фармалогист
25.814,20
Вега
20.517,31
Феникс фарм
9.697,11
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
92.867,36
ЕПС
92.867,36
Исхрана болесника:
239,34
Сента промет
239,34
Матeријални и остали трошкови:
9.226,94
Телеком Србија
9.226,94