0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -07.04.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.04.2020.
16.858.577,33
Стање предходног дана:
17.066.192,12
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
207.614,79
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
5.580,00
Матeријални и остали трошкови:
202.034,79
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
5.580,00
Бајир
5.580,00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
202.034,79
Класик
120.460,00
ФЦЦ
1.289,38
Телеком
9.491,79
Теленор
41.098,62
Агро шоп
4.015,00
Неша комп
10.000,00
Сирена ауто делови
1.230,00
Зома 021
2.460,00
ЗЗЈЗ Кикинда
11.990,00