0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.07.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.07.2021.
25.364.868,10
Стање предходног дана:
24.580.309,85
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.511.381,62
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.726.823,37
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
45.987,40
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.680.835,97
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.680.835,97
Адок
15.184,62
Феникс фарм
22.476,41
Фармалогист
64.703,10
Вега
20.263,98
Инфарм
1.542.245,76
Софарма
15.962,10
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
45.987,40
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: