0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.07.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.07.2022.
19.377.979,90
Стање предходног дана:
19.559.428,50
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
137.078,78
Остале исплате:
44.369,82
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
116.465,15
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
20.790,00
Лекови у ЗУ:
44.193,45
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
44.193,45
ЕСЕНСА
10.694,40
МЕДИКУНИОН
13.860,00
ИНО-ФАРМ
3.850,00
ФЕНИКС ФАРМ
15.789,05
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
20.790,00
СЕЛЕКТА
20.790,00
Матeријални и остали трошкови:
116.465,15
ЗЗЈЗ
61.830,00
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
НЕША КОМП
17.700,00
ФЦЦ
1.356,15
СББ
4.683,00
РЕМОНДИС
17.280,00
ЈЕТЕЛ
816,00
ЈП ПТТ
300,00
ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА
2.500,00