0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.11.2019.
22.215.170,11
Стање предходног дана:
22.391.788,11
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
7.400,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
184.018,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
184.018,00
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
184.018,00
Фармалогист
109.854,16
Вега
23.407,62
Феникс фарм
46.008,51
Адок
4.747,71
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: