0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 07.11.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
07.11.2022.
25.403.572,16
Стање предходног дана:
26.305.990,48
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
35.099,37
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
882.099,90
Остале исплате:
55.417,79
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
42.933,23
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
894.584,46
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
42.933,23
ЕУРО ПЕТРОЛ
42.933,23
Исхрана болесника:
894.584,46
КОЈЧИЋ
552.852,16
СЕЛЕКТА
142.822,00
КЊАЗ МИЛОШ
17.625,60
КОМЕРСЕРВИС ПР.
25.240,00
АМАКС
89.054,70
ДОН-ДОН
66.990,00
Матeријални и остали трошкови: