0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.09.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.09.2020.
21.309.484,67
Стање предходног дана:
19.663.039,34
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.827.291,67
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
180.846,34
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
180.846,34
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
180.846,34
ЈКП 7. Октобар
135.046,82
Аутосервис Радич
19.690,00
СББ
4.117,00
Фрип шоп
11.000,00
ЈП Пошта
2.840,00
МТС
406,78
Телеком
7.745,74