0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.09.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.09.2021.
22.993.416,10
Стање предходног дана:
23.564.536,24
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
40.236,72
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
611.356,86
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
3.235,26
Матeријални и остали трошкови:
608.121,60
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
3.235,26
Србија гас
3.235,26
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
608.121,60
ЈКП 7 Октобар
399.273,60
Хаи
208.848,00