0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.10.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.10.2021.
21.394.795,35
Стање предходног дана:
21.688.014,54
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
271.923,60
Остале исплате:
21.295,59
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.743,40
Матeријални и остали трошкови:
291.475,79
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.743,40
Србијагас
1.743,40
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
291.475,79
Графопак
2.400,00
Ремондис
7.200,00
ЈП ПТТ
300,00
Телеком
9.831,70
Лафантана
3.325,76
Електросервис
36.639,00
ЈКП 7 Октобар
179.698,18
ФЦЦ
1.356,15
Дом здравлја Канјижа
6.000,00
Триглав осигуранје
44.725,00