0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 08.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
08.12.2020.
20.897.146,11
Стање предходног дана:
22.041.073,23
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.038.660,08
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.068.272,29
Остале исплате:
114.314,91
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
451.448,54
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
670.961,58
Лекови у ЗУ:
1.054.885,08
Санитетски и медицински материјал:
5.292,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.054.885,08
Адок
20.539,10
Инфарм
952.749,49
Феникс фарм
43.563,27
Фармалогист
21.808,22
Инофарм
16.225,00
Санитетски и медицински материјал:
5.292,00
Медицински депо +
5.292,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
670.961,58
Селекта
172.075,19
Круна комерц
102.175,98
Комерцсервис продукт
80.574,60
Којчић
253.798,80
Дон дон
40.822,10
Матeријални и остали трошкови:
451.448,54
Привредни саветник
64.000,00
Лопиа
2.040,00
Бикић комерц
1.266,00
ФЦЦ
1.289,38
РМЦ
19.200,00
Неша комп
20.790,00
Теленор
42.034,31
СББ
4.262,00
Ремондис
8.400,00
Класик
31.520,00
ЗЗЈЗ
9.840,00
Инфолаб
78.000,00
ЈКП 7. октобар
148.748,85
Графопак
2.400,00
Триглав осигурање
10.586,00