0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.01.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.01.2020.
15.317.229,21
Стање предходног дана:
15.405.926,55
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
87.932,34
Остале исплате:
765,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
87.802,34
Матeријални и остали трошкови:
895,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
87.802,34
Радун Авиа
87.802,34
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
895,00
Маркон
765,00
Управа за трезор
130,00