0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

дневни извештај – 09.08.202.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.08.2021.
25.680.494,96
Стање предходног дана:
25.632.836,13
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.808.286,09
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.760.627,26
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
516.460,67
Матeријални и остали трошкови:
500,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.243.666,59
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.243.666,59
Феникс фарм
87.955,65
Адок
38.304,60
Софарма
87.079,06
Инфарм
856.047,50
Фармалогист
168.527,88
Медикунион
5.751,902
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
516.460,67
Електропривреда
516.460,67
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
500,00
јп птт
500,00