0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 09.10.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
09.10.2019.
22.602.028,58
Стање предходног дана:
23.248.114,01
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
887.005,76
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.305.455,75
Остале исплате:
227.635,44
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
53.004,35
Матeријални и остали трошкови:
593.081,08
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
887.005,76
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
887.005,76
Вега
12.309,66
Адок
50.929,50
Инфарм
669.461,43
Феникс фарм
28.653,30
Фармалогист
125.651,87
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
53.004,35
Радун Авиа
53.004,35
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
593.081,08
Јелић С/Ј
65.823,00
Зома
720,00
ФЦЦ
1.289,38
Бела Вила
115.822,74
7. октобар
169.502,85
СББ
4.443,00
Телеком
9.325,30
Теленор
39.165,81
ЈП ПТТ
20.200,00
Триглав осигурање
61.189,00
Инфолаб
60.000,00
Онилекс
10.000,00
Термо тим
35.600,00