0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 10.02.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.02.2021.
27.238.539,44
Стање предходног дана:
27.721.195,95
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
405.466,51
Остале исплате:
77.190,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
39.269,34
Матeријални и остали трошкови:
479.387,17
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
39.269,34
Еуро петрол
39.269,34
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
479.387,17
Ремондис
62.640,00
ЈП ПТТ
690,00
ЕВА 71
8.000,00
ЈКП 7. октобар
65.316,74
Телеком
8.372,03
ХЕЛЕНА ГРАФ
214.868,40
ФРЕЕДОМ
55.200,00
НЕША КОМП
28.300,00