0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај -10.03.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.03.2020.
20.350.493,04
Стање предходног дана:
20.927.423,23
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
29.339,16
Остале исплате:
547.591,03
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
29.339,16
Матeријални и остали трошкови:
242.651,20
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
173.357,78
Лекови у ЗУ:
131.582,05
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
131.582,05
Вега
21.923,13
Инфарм
95.035,82
Адок
14.620,10
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
29.339,16
Еуро петрол
29.339,16
Исхрана болесника:
173.357,78
Круна комерц
47.534,18
Комерцсервис продукт
45.038,40
Којчић
65.143,20
Селекта
15.642,00
Матeријални и остали трошкови:
242.651,20
Хаи инжињеринг
94.861,20
Дом здравља
137.790,00
Онилекс
10.000,00