0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 10.04.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.04.2020.
16.881.079,66
Стање предходног дана:
17.381.049,63
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.716.957,38
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.716.957,387
Остале исплате:
499.969,97
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
160.533,61
Матeријални и остали трошкови:
339.436,36
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.716.957,38
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.716.957,38
Инфарм
1.384.396,20
Вега
240.644,70
Фармалогист
27.835,45
Адок
64.081,03
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
160.533,61
ЕПС
84.800,44
Србијагас
75.733,17
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
339.436,36
Дом здравља Нови Кнежевац
2.051,55
Хелена граф
171.489,60
7. октобар
165.895,21