0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 10.06.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.06.2021.
27.080.501,34
Стање предходног дана:
27.634.146,90
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
161.289,51
Остале исплате:
392.356,05
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
230.299,81
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
323.345,75
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
323.345,75
Комерцсервис продукт
48.946,80
Натура Књаз Милош
88.560,00
Селекта
123.107,82
АС Станковић
62.731,13
Матeријални и остали трошкови:
230.299,81
ЈП ПТТ
17.390,00
Ева
8.000,00
Жана - Луг
25.200,00
Дом здравља Нови Кнежевац
2.560,00
ЈКП 7. октобар
153.487,66
ЗЗЈЗ Кикинда
6.870,00
СББ
6.090,00
ФЦЦ
1.356,15
Неша комп
1.600,00
Микроцер
1.746,00
Либела НС
6.000,00