0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 10.06.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.06.2022.
22.454.518,73
Стање предходног дана:
22.703.522,73
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
109.960,95
Остали приливи:
1.000,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
359.960,95
Остале исплате:
4,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
250.000,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
109.960,95
Санитетски и медицински материјал:
4,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
109.960,95
ИНФАРМ
94.461,95
ФЕНИКС ФАРМ
15.499,00
Санитетски и медицински материјал:
4,00
СИНОФАРМ
4,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
250.000,00
ЖАНА -ЛУГ
250.000,00