0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 10.07.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.07.2020.
21.838.763,10
Стање предходног дана:
22.187.295,81
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
125.116,76
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
176.191,85
Остале исплате:
297.457,62
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
51.075,09
Матeријални и остали трошкови:
185.629,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
236.945,38
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
51.075,09
Еуропетрол
51.075,09
Исхрана болесника:
236.945,38
Којчић
162.706,40
Круна комерц
32.386,18
Комерцпродукт сервис
41.852,80
Матeријални и остали трошкови:
185.629,00
Брилијанте
185.629,00