0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 10.10.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
10.10.2022.
22.745.620,51
Стање предходног дана:
23.956.760.01
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.090.832,68
Остале исплате:
120.306,82
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
427.160,93
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
659.390,99
Лекови у ЗУ:
51.473,58
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
73.114,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
51.473,58
ФЕНИКС ФАРМА
51.473,58
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
659.390,99
КЊАЗ МИЛОШ
20.318,40
КОЈЧИЋ
388.266,09
АМАКС
32.127.00
КОМЕРЦСЕРВИС
14.631,00
СЕЛЕКТА
130.321,00
ДОН-ДОН
73.727,50
Матeријални и остали трошкови:
427.160,93
ДОМ ЗДРАВЉА
5.040,00
БАЈИР
104.195,00
ФИТИШ
9.600,00
ЗЗЈЗ
8.140,00
ЕПС
9.146,40
ДОБРОВОЉНО ВАТР.ДРУШТВО
68.617,00
НЕША КОМП
26.700,00
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
ФЦИ
1.712,91
АДВОКАТ МИШЧЕВИЋ
54.000,00
СББ
4.782,00
ЈЕТЕЛ
816,00
ЛА ФАНТАНА
3.318,92
ТЕЛЕКОМ
8.226,70
РЕМОНДИС
13.500,00
АУТОКУЋА АНУШ
17.506,00
42.860,00
ПРОГРЕС ИНЖИЊЕРИНГ
39.000,00