0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 11.01.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.01.2022.
26.158.528,09
Стање предходног дана:
27.258.960,09
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.008.508,26
Остале исплате:
91.923,74
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
32.222,26
Матeријални и остали трошкови:
241.110,60
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
736.316,14
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
90.783,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
90.783,00
СИНОФАРМ
38.283,00
ИНФАРМ
7.656,00
ГЛОБАЛМЕДИК
44.844,00
Енeргeнти:
32.222,26
ЕУРО ПЕТРОЛ
32.222,26
Исхрана болесника:
736.316,14
СЕЛЕКТА
274.683,15
КОМЕРЦСЕРВИС
114.569,08
КОЈЧИЋ
347.063,91
Матeријални и остали трошкови:
241.110,60
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
15.472,34
СТУДИОСЕВЕН
10.000,00
ЛА ФАНТАНА
3.326,40
СББ
4.818,00
ГРАФОПАК
3.000,00
САТ ТРАКТ
6.580,00
ЈП ПТТ
5.397,86
ТЕЛЕНОР
816,00
Д.З. КАЊИЖА
88.800,00
Д.З. Н КНЕЖЕВАЦ
900,00
МЕДИПРО
102.000,00