0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 11.02.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.02.2022.
24.402.712,92
Стање предходног дана:
21.760.966,78
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
2.661.941,13
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
20.194,99
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
20.194.99
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
20.194.99
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
20.194,99