0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 11.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.05.2022.
20.902.285,69
Стање предходног дана:
21.518.008,88
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
173.194,14
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
788.917,33
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
419.898,64
Превоз:
Енeргeнти:
80.130,64
Матeријални и остали трошкови:
115.693,91
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
173.194,14
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
173.194,14
СОФАРМА
41.684,94
ФЕНИКС ФАРМ
56.779,42
ФАРМАЛОГИСТ
24.312,05
ВЕГА
50.417,73
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
80.130,64
СРБИЈАГАС
80.130,64
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
115.693,91
МИКРОЦЕР
91.349,12
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
24.344,79