0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 11.08.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.08.2021.
25.285.136,30
Стање предходног дана:
25.656.221,53
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
56.857,97
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
364.564,61
Остале исплате:
53.378,59
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
13.885,40
Матeријални и остали трошкови:
404.057,80
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
13.885,40
Србијагас
13.885,40
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
404.057,80
Хаи
92.645,00
ЛА ФАНТАНА
3.325,97
Неша комп
15.000,00
Виса пром
900,00
Ремондис
13.500,00
Микроцер
732,11
ЈП ПТТ
600,00
ЈКП 7 октобар
188.526,14
Сат тракт
6.580,00
ФЦЦ
1.356,15
Класик
31.200,00
Зома 021
31.395,60