0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 11.12.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
11.12.2019.
23.824.410,48
Стање предходног дана:
24.014.260,21
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
189.849,73
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
52.349,73
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
137.500,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
137.500,00
Инфарм
30.624,00
Фармалогист
32.760,00
Суперлаб
4.326,90
Медицински депо плус
34.656,90
Медилабор
35.132,20
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
52.349,73
Триглав
28.101,00
Управа за трезор
17.026,73