0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.02.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.02.2021.
28.651.480,01
Стање предходног дана:
27.216.960,80
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.395.010,88
Остали приливи:
72.119,73
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
103.899,89
Превоз:
Енeргeнти:
610.989,51
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
317.722,00
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
317.722,00
Фениксфарма
68.838,34
Фармалогист
27.816,84
Вега
195.264,70
Адок
25.802,12
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
610.989,51
ЕПС
610.989,51
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: