0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.04.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.04.2021.
31.593.942,62
Стање предходног дана:
31.609.725,08
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
860.465,69
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
876.248,15
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
685.663,40
Матeријални и остали трошкови:
15.782,46
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
83.401,45
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
91.400,84
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
83.401,45
Феникс фарм
74.437,00
Фармалогист
8.964,45
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
685.663,40
ЈП ЕПС
685.663,40
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
15.782,46
Управа за трезор
15.782,46