0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.05.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.05.2021.
30.128.135,36
Стање предходног дана:
30.905.624,04
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
44.797,50
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
817.323,66
Остале исплате:
4.962,52
Извршена плаћања
Плате:
96.747,78
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
17.919,72
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
645.338,68
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
62.280,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
645.338,68
Натура-Књаз Милош
69.552,00
Којчић
245.439,60
Селекта
227.449,88
Комерцсервис продукт
102.897,20
Матeријални и остали трошкови:
17.919,72
Инфинити професионал
17.919,72