0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.10.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.10.2021.
21.112.513,94
Стање предходног дана:
21.376.566.83
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
31.931,22
Остале исплате:
232.121,67
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
63.131,22
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
200.921,67
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
200.921,67
Инфарм
126.053,40
Фармалогист
28.452,17
Софарма
14.966.88
Феникс фарм
20.643,15
Вега
10.806,07
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
63.131,22
А-1
1.924,27
Класик
31.200,00
ЗЗЈЗ
2.290,00
СББ
2.472,00
Енерго типо
25.244,95