0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 12.11.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
12.11.2020.
17.329.319,30
Стање предходног дана:
17.769.807,69
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
17.039,31
Остале исплате:
423.449,08
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
17.039,31
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
217.019,86
Лекови у ЗУ:
206.429,22
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
206.429,22
Фармалогист
30.029,34
Вега
13.440,38
Инфарм
126.737,82
Феникс фарм
36.221,68
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
217.019,86
Комерцсервис продукт
41.197,20
Круна комерц
36.808,06
Којчић
119.604,60
Селекта
19.410,00
Матeријални и остали трошкови:
17.039,31
Управа за трезор
17.039,31