0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.02.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.02.2020.
19.562.167,74
Стање предходног дана:
17.274.351,09
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.740.333,85
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
188.225,75
Остале исплате:
264.291,45
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
38.225,75
Матeријални и остали трошкови:
414.291,45
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
38.225,75
Еуро петрол
38.225,75
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
414.291,45
Медицински факултет Београд
150.000,00
НК Инжињеринг
238.680,00
Ла фантана
3.181,70
Нарцис
5.100,00
Сента промет
129,90
Порез на додату вредност
17.199,85