0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.05.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.05.2021.
29.894.139,21
Стање предходног дана:
30.128.135,36
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
24.640,00
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
258.735,34
Остале исплате:
17.829,85
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
15.242,50
Матeријални и остали трошкови:
195.357,19
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
21.168,00
Лекови у ЗУ:
44.797,50
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
44.797,50
Медикунион
28.297,50
Инофарм
16.500,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
15.242,50
Еуропетрол
15.242,50
Исхрана болесника:
21.168,00
Књаз Милош - Натура
21.168,00
Матeријални и остали трошкови:
195.357,19
Неомедика
16.200,00
ФЦЦ
1.356,15
Хелена граф
159.151,20
Гумификс
15.000,00
Ла фантана
3.181,84
Месер
468,00