0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.07.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.07.2020.
21.874.347,52
Стање предходног дана:
21.838.763,10
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.812.863,38
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
46.587,48
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.823.866,44
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
11.003,06
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.812.863,38
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.812.863,38
Фармалогист
14.300,44
Инфарм
973.810,20
Вега
824.752,74
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
11.003,06
Управа за трезор
11.003,06