0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.10.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.10.2020.
20.675.408,76
Стање предходног дана:
20.974.635,08
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
26.079,98
Остале исплате:
273.146,34
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
68.502,03
Матeријални и остали трошкови:
47.679,98
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
183.044,31
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
183.044,31
Феникс фарм 27.532,30
Вега
28.774,19
Инфарм
126.737,82
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
68.502,03
ЈП ЕПС
64.199,51
Србијагас
4.302,52
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
47.679,98
Сат-тракт
6.580,00
Дом здравља Кањижа
19.499,98
Профисистем
21.600,00