0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 13.12.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
13.12.2019.
23.465.269,81
Стање предходног дана:
23.686.266,74
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
736.953,74
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
887.062,15
Остале исплате:
70.888,52
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
140.958,93
Матeријални и остали трошкови:
80.038,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
736.953,74
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
736.953,74
Вега
151.872,32
Инфарм
585.081,42
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
140.958,93
ЕПС
70.888,52
Радун Авиа
70.070,41
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
80.038,00
Виса пром
5.950,00
Јелић С/Ј
64.088,00
ЈП ПТТ
10.000,00