0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.01.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.01.2022.
25.711.524,65
Стање предходног дана:
26.158.528,09
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.154.761,56
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.461.934,86
Остале исплате:
139.830,14
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
358.657,29
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
88.346,15
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
2.154.761,56
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
88.346,15
ФАРМАЛОГИСТ
12.078,06
АДОК
8.098,92
ФЕНИКС ФАРМ
38.667,29
СОФАРМА
23.533,50
ВЕГА
5.968,38
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
358.657,29
НЕША КОМП
15.000,00
ТЕЛЕКОМ
8.765,84
А-1
3.553,68
МЕСЕР
920,40
ЈКП 7 ОКТОБАР
193.635,85
КЛАСИК
31.200,00
ДЗ КАЊИЖА
8.500,00
САВА ОСИГУРАНЈЕ
51.105,60
ЗОМА 021
21.552,00
РЕМОНДИС
19.800,00
ФЦЦ
1.356,15
АЛАРМ СИСТЕМИ
3.267,77