0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 14.02.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
14.02.2020.
17.287.325,54
Стање предходног дана:
19.562.167,74
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
137.500,00
Остали приливи:
108.294,10
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.251.196,30
Остале исплате:
269.440,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
1.216.750,35
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.287.685,95
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
16.200,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
1.287.685,95
БИ ТРАДЕ
139.117,00
КРУНА КОМЕРЦ
155.605,24
КОЈЧИЋ
430.013,93
СЕЛЕКТА
295.702,50
КОМЕРЦ СЕРВИС
191.033,60
ДОН ДОН 74.133,68
СЕНТА ПРОМЕТ 2.080,00
Матeријални и остали трошкови:
1.216.750,35
ГЕО СТО 18.000,00
ПТТ 10.700,00
БАЈИР 57.428,66
НЕША КОМП 35.170,00
ЈКП 7 ОКТОБАР 202.643,91
СД ПЛАСТ 226.560,00
ЗЗЈЗ 11.450,00
ИНФО ЛАБ 78.000,00
ЕВА 071 8.000,00
ЕЛЕКТРОС ЕС 40.348,00
АУТОСЕРВИС РАДИЋ 9.650,00
ЗОМА 17.614,80
МЕДИЛАБОР 18.582,00
КЛАСИК НК 65.500,00
ФЦЦ 1.289,38
ХЕЛЕНА 222.375,60
ТРИГЛАВ 63.930,00
РЕМОНДИС 5.940,00
САТ ТРАКТ 6.580,00
ХАИ СУ 12.000,00
ГРАФОПАК 5.508.00